Thẻ: Hầu hết thiếu niên ở Nhật Bản đều sống độc lập